Web Logo KSL 230528

Vedtægter for Klemensker sogn's Lokalhistorie.

$1.   Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Klemensker sogns Lokalhistorie.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regions Kommune.

$2.   Formål.

Stk.1. At udbrede kendskabet og forståelsen for lokalhistorien og kulturhistoriske værdier i   det gamle Klemensker Sogn.

Stk.2. At indsamle, registrere og bevare arkivalier af lokalhistorisk interesse.

Stk.3. Gennem møder, udstillinger og arrangementer af forskellig art at virkeliggøre lokalhistorien.

$3.   Medlemskreds.

Stk.1. Alle interesserede kan optages som medlem. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

Stk.2. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

$4.   Generalforsamlingen.

Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, der indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest på dagen for generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmetællere og referent.

3.      Bestyrelsens beretning v/formanden.

4.      Aflæggelse af revideret regnskab, v/kassereren.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Arkivets beretning.

7.      Behandling af indkomne forslag.

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.      Valg af 2 suppleanter.

10.   Valg af bilagskontrollør og en kontrollørsuppleant.

11.   Eventuelt.

Stk.5. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk.7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2-år og afgår skiftevis med 3 det ene år og 4 næste år, første gang ved lodtrækning. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 bilagskontrollør og 1 suppleant..

$5.   Ekstraordinær generalforsamling.

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 30 dage.

$6.   Foreningens daglige ledelse.

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 5 medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelses møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og arkivleder.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk.6. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt registreret. Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige og under opsyn i arkivets åbningstid.

$7.   Økonomi, regnskab og revision.

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollør.

$8.   Tegningsregler og hæftelse.

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

$9.   Vedtægtsændringer.

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

$10. Opløsning.

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. I tilfælde af midlertidig indstilling af foreningens virksomhed skal bestyrelsen drage omsorg for, at alle foreningens ejendele deponeres på et af foreningen godkendt sted.

Stk.3. I tilfælde af foreningens ophør skal samling og midler tilfalde Bornholms Ø arkiv.

$11. Datering.

Stk.1. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 15. marts 2023.